U bent hier: Verkoopinstructies

Verkoopinstructies

 

Bij het overhandigen van een lot, geeft de veilingmeester een eerste schatting en onderzoekt de beste verkoopsvoorwaarde voor de deposant: goed gedocumenteerde beschrijving, de betiteling, catalogus en reclame ...

De verkoper kan in alle discretie en confidentialiteit een minimum drempelprijs opgeven waar het minimaal aan dient te beantwoorden.  Veilinghuis ABC behoudt zich het recht om een lot te aanvaarden of weigeren.


Overhandiging van het lot door de deposant:

De verkoper krijgt een kopie van het afgiftebewijs, met beschrijving, schatting en eventuele drempelprijs. 


Kosten verkoper :

* 15%, BTW inbegrepen, te verminderen op de definitieve verkoopprijs (hamerslag) .
* 3€ tot 5€ beheerskost per lot. Wij hanteren afwijkende voorwaarden voor professionelen en grote deposanten.


Betaling:

Zes weken na de verkoop.


Deze voorwaarden zijn onderhevig voor elke bewaargeving.  De afhandiging van loten betekent dat de verkoper akkoord is met deze voorwaarden.


De deposant verbindt zich ertoe de loten in eer en geweten te verkopen.  De deposant dient eveneens eigenaar te zijn van het lot die hij of zij wenst te verkopen, en dat het vrij is van kosten en andere belastende elementen.


Alle klachten van derden met betrekking tot het eigendomsrecht zal ten koste zijn van de deposant en het Veilinghuis distantieert zich hiervan.


Een deposant kan de goederen die hij te koop heeft gesteld niet terugvorderen vooraleer de veiling plaatsgevonden heeft, behalve met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het Veilinghuis ABC.

 

De deposant mag niet zelf bieden op een lot die te koop staat, noch mag hij / zij iemand aanwijzen die voor hen biedt.

 

Onverkochte loten moeten binnen de 30 dagen terug opgehaald worden of kan voor een volgende veiling worden aangeboden mits een vermindering van 30 % op de drempelprijs.  Het Veilinghuis ABC behoudt zich het beslissingsrecht met betrekking tot onverkochte loten om ze aldanniet in een volgende veiling toe te voegen.


Het Veilinghuis ABC is geenszins verantwoordelijk voor de nalatigheid van een koper, die onbetaalde loten achterlaat voor langer dan 15 dagen.

 

Het Veilinghuis ABC zal de deposant raadgeven en zal beslissen welke stappen er zullen ondernomen worden tegenover de koper die nalaat zijn / haar verplichtingen na te komen.  De deposant heeft in geen enkel geval recht op interesten die voortvloeien uit een laattijdige verkoop. Bijgevolg zal de verkoop geannuleerd worden indien wij geen betaling ontvangen van de koper.