U bent hier: Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

 

1. Elke deelname aan veilingen georganiseerd door het Veilinghuis ABC impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de hier opgenomen voorwaarden.  Deze voorwaarden staan ter beschikking in de catalogus, maar tevens in onze zaal, raadpleegbaar voor iedereen in onze kantoren.  Deze voorwaarden zijn van toepassing voor elke deposant en of bezoeker / koper.


2. De verkoop gebeurt in de chronologische volgorde heropgenomen in de catalogus opgesteld door het Veilinghuis ABC.  De veilingmeester en de gerechtsdeurwaarder behouden zich het recht om een verkoop te herroepen en of te weigeren als ze achten dat de biedingen ondermaats zijn of in geval van betwistingen. Zij behouden zich even het recht om het volgnummer van een artikel te veranderen, of loten uit elkaar te halen of net samenbrengen. Elk geschil hieromtrent zal beslecht worden door de gerechtsdeurwaarder aanwezig op de veiling. De beslissing van de gerechtsdeurwaarder is onherroepelijk.


3. Elke verkoop is te vereffenen voor afhaling. De vereffening bedraagt de hamerprijs vermeerderd met een commissie van 25 % en een administratieve kost van 3 € per lot uitgezonderd de eventuele auteursrechten, 4%, die van toepassing is voor kunstenaars afkomstig van de Europese Unie, alsook de kunstenaars buiten de Europese Unie waar de wet toepasselijk is tot 70 jaar na overlijden van de kunstenaar.


4. Elke koper is geacht in eigen hoedanigheid te handelen en is persoonlijk aansprakelijk voor de loten of artikelen die hij / zij gekocht heeft en is gehouden tot vereffening van het openstaand saldo voor afhaling.


5. De vereffening en afhaling van de loten dient te gebeuren binnen de 5 dagen volgend op de openbare veiling. Na dit termijn behoudt het Veilinghuis ABC zich het recht om de artikelen terug aan te bieden bij de volgende veiling en dit ten koste van de voorgaande koper zonder voorafgaande verwittiging.

Tevens bieden wij verschillende mogelijkheden tot levering van de aankopen.  Gelieve u te wenden aan de veilingmeester of verantwoordelijke van het Veilinghuis ABC voor bijkomende inlichtingen inzake leveringstermijnen, prijzen en modaliteiten.


6. De beschrijving van de artikelen die te koop worden gesteld, is uitsluitend van indicatieve waarde.  In geen geval kan ze het onderwerp zijn van enige betwisting inzake de algemene staat, afmetingen, gewicht en of andere elementen hieraan verbonden. Wij blijven u ten stelligste aanraden om ons te bezoeken tijdens de vijfdaagse tentoonstelling zodoende op eigen verantwoordelijkheid te kunnen oordelen over uw mogelijke toekomstige aankoop. Bij uitdrukkelijke aanvraag kan elk artikel (ook achter grendel en slot) ter beschikking gesteld worden voor een eigen beoordeling.


7. Iedere aankoop via het Internet (zonder het artikel te hebben gezien) is op eigen risico en kan in geen geval worden betwist.  Bijkomend informatie en foto's kunnen worden toegestuurd bij uitdrukkelijke aanvraag.


8. Het Veilinghuis ABC zal na hamerslag geen betwistingen aanvaarden inzake de toewijzing van het artikel.  Elk geschil zal door de aanwezige gerechtsdeurwaarder zullen beslecht.  De beslissing van de gerechtsdeurwaarder is onherroepelijk.


9. Diegene die schade berokkent, welke dan ook, aan artikelen of aan personen tijdens een tentoonstelling, veiling of afhaling zal gevolg geven aan een schadeloosstelling aan het Veilinghuis ABC. 


10. In geval van betwistingen of geschillen is de Rechtbank van Brussel de enige bevoegde instantie.